Plan de școlarizare

Colegiul „Şcoala Naţională de Gaz‟ Mediaş îşi desfăşoară activitatea într-un oraş de aproximativ 45.000 locuitori, care a fost unul dintre cele mai industrializate oraşe din ţară. Pe lângă mica industrie de interes local, aici şi-au desfăşurat activitatea societăţi mari, de interes naţional, între acestea la loc de frunte situându-se cele ale gazului metan. Mediaşul a fost şi a rămas o forţă de primă mărime în acest domeniu. Analizând Strategia de dezvoltare a Regiunii 7 “Centru” din care face parte şi judeţul nostru, Planul Regional de Acţiune în Invăţământ şi Planul Local de Acţiune în Invăţământ, se desprind câteva concluzii importante pentru acţiunea de perspectivă a şcolii. Printre punctele tari ale activităţii economice din judeţ şi regiune se pot enumera:

– existenţa unor resurse naturale importante între care gazele naturale sunt primordiale, iar ponderea producţiei gazului metan în judeţul Sibiu este una din cele mai mari;

– existenţa unor resurse importante de materiale de construcţii şi a unor programe de modernizare şi reabilitare în construcţii;

– existenţa unor programe de susţinere a investiţiilor în domeniul protecţiei mediului şi a unor proiecte de management al deşeurilor;

– existenţa unor proiecte de extindere, reabilitare şi modernizare a sistemelor de alimentare cu apă, epurare şi canalizare;

– prestările de servicii în comerţ sunt prognozate cu un grad de dezvoltare mare.

Toate aceste considerente justifică existenţa în şcoală a domeniilor de pregătire prin şcoala profesională şi a profilurilor de pregătire de la colegiu. Alţi parametrii, precum: funcţionarea în şcoală a Școlii Postliceale “Auxila” Mediaș; funcţionarea în oraş a Facultăţii de Inginerie “Hermann Oberth” din cadrul Universităţii “Lucian Blaga” Sibiu, motivează pregătirea elevilor prin liceul teoretic sau colegiu. Este important de menţionat structura multietnică a oraşului, alături de români locuind maghiari, saşi şi rromi. Deşi numărul saşilor a scăzut dramatic după 1989, tradiţiile învăţământului în limba germană sunt încă puternice în oraş.

a) filiera tehnologică
– profil tehnic: 4 clase limba română
– profil servicii: 9 clase limba română
– resurse naturale: 4 clase limba română

b) filiera teoretică
– profil matematică-informatică: 4 clase limba română

Învăţământ profesional
– domeniul construcţii și lucrări publice: 2 clase limba română
– domeniul mecanică: 4 clase limba română
– domeniul electronică automatizări: 1 clase limba română

Calificările şi specializările în care se oferă şcolarizare în anul şcolar 2022-2023 sunt următoarele:

1.Prin învăţământ liceal

a) filieră teoretică
– matematică-informatică, intensiv informatică

b) filieră tehnologică – tehnic
– tehnician în automatizări

c) filieră tehnologică – servicii
– tehnician în activități economice, intensiv germană
– tehnician în turism, intentiv engleză
– tehnician în activități de comerț

d) filieră tehnologică – resurse naturale și protecția mediului
– tehnician ecolog și protecția calității mediului

 

2.Prin învăţământ profesional și tehnic

a) domeniul mecanic
– operator la extracţia, tratarea, transportul şi distribuţia gazelor (învățământ dual)
– mecanic utilaje și instalații în industrie

Oferta de servicii

– Pregătire teoretică pentru a urma învăţământul superior: prin liceu teoretic sau tehnologic.

– Educaţie şi formare civică: prin activităţi curriculare sau extracurriculare (la toate tipurile de învăţământ).

– Integrare socio-culturală: prin activităţi curricculare sau extracurriculare (la toate tipurile de învăţământ).

– Cursuri de formare continuă a adulţilor.

– Lucrări sau servicii de mică anvergură oferite unor firme: prin activitateade instruire practică sau a personalului angajat.

– Cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană de valorile morale civice.