Proiect ROSE-anunț de selecție -aici


ASIGURAREA CALITĂȚII-Raport RAEI-aici


Planul de școlarizare 2018-2019- AICI


S-a afișat bugetul pe anul 2018 în secțiunea Prezentarea școlii-Buget.


 

 

 

 


Profilul actual

Liceul Tehnologic "Şcoala Naţională de Gaz" Mediaş îşi desfăşoară activitatea într-un oraş de aproximativ 56.000 locuitori, care a fost unul dintre cele mai industrializate oraşe din ţară. Pe lângă mica industrie de interes local, aici şi-au desfăşurat activitatea societăţi mari, de interes naţional, între acestea la loc de frunte situându-se cele ale gazului metan. Mediaşul a fost şi a rămas o forţă de primă mărime în acest domeniu. Analizând Strategia de dezvoltare a Regiunii 7 "Centru" din care face parte şi judeţul nostru, Planul Regional de Acţiune în Invăţământ şi Planul Local de Acţiune în Invăţământ, se desprind câteva concluzii importante pentru acţiunea de perspectivă a şcolii. Printre punctele tari ale activităţii economice din judeţ şi regiune se pot enumera:

- existenţa unor resurse naturale importante între care gazele naturale sunt primordiale, iar ponderea producţiei gazului metan în judeţul Sibiu este una din cele mai mari;
- existenţa unor resurse importante de materiale de construcţii şi a unor programe de modernizare şi reabilitare în construcţii;
- existenţa unor programe de susţinere a investiţiilor în domeniul protecţiei mediului şi a unor proiecte de management al deşeurilor;
- existenţa unor proiecte de extindere, reabilitare şi modernizare a sistemelor de alimentare cu apă, epurare şi canalizare;
- prestările de servicii în comerţ sunt prognozate cu un grad de dezvoltare mare.

Toate aceste considerente justifică existenţa în şcoală a domeniilor de pregătire prin şcoala profesională, şcoala de arte şi meserii şi a profilurilor de pregătire de la liceul tehnologic.
Alţi parametrii, precum: funcţionarea în şcoală a Școlii Postliceale "Alma Mater" Mediaș; funcţionarea în oraş a Facultăţii de Inginerie "Hermann Oberth" din cadrul Universităţii "Lucian Blaga" Sibiu, motivează pregătirea elevilor prin liceul teoretic sau liceul tehnologic.
Este important de menţionat structura multietnică a oraşului, alături de români locuind maghiari, saşi şi rromi. Deşi numărul saşilor a scăzut dramatic după 1989, tradiţiile învăţământului în limba germană sunt încă puternice în oraş. Ţinând seama de aceste realităţi, oferta educaţională a şcolii include şi clase cu predare în limba maghiară.

 

În anul şcolar 2017-2018 Şcoala Naţională de Gaz Mediaş este organizată ca un grup şcolar având în componenţă:

1. Învăţământ liceal

a) filiera tehnologică
   
  - profil tehnic: 5 clase limba română
  - profil servicii: 8 clase limba română
  - resurse naturale: 3 clase limba română și două clase în limba maghiară

b) filiera teoretică     
  - profil matematică-informatică: 4 clase limba română


2. Învăţământ profesional

- domeniul construcţii și lucrări publice: 3 clase limba română
- domeniul mecanică: 3 clase limba română
- domeniul electronică automatizări: 2 clase limba română

 

Calificările şi specializările în care se oferă şcolarizare în anul şcolar 2017-2018 sunt următoarele:

1. Prin învăţământ liceal

a) filieră teoretică
  - matematică-informatică, intensiv informatică

b) filieră tehnologică - tehnic
  - tehnician în automatizări
  - tehnnician mecanic pentru întreținere și reparații

c) filieră tehnologică - servicii

  - tehnician în activități economice
  - tehnician în turism

d) filieră tehnologică - resurse naturale și protecția mediului
  - tehnician ecolog și protecția calității mediului2. Prin învăţământ profesional și tehnic

a) domeniul mecanic
  - operator la extracţia, tratarea, transportul şi distribuţia gazelor

b) domeniul electronică automatizări
  - electronist aparate şi echipamente

c) domeniul construcţii
   - instalator reţele de distribuţie locale şi magistrale de gaze

 

Oferta de servicii

- Pregătire profesională ca lucrător sau tehnician: prin şcoala profesională sau liceu tehnologic.
- Pregătire teoretică pentru a urma învăţământul superior: prin liceu teoretic sau tehnologic.
- Pregătire profesională ca tehnician sau maistru: prin şcoală post liceală şi de maiştri.
- Educaţie şi formare civică: prin activităţi curriculare sau extracurriculare (la toate tipurile de învăţământ).
- Integrare socio-culturală: prin activităţi curricculare sau extracurriculare (la toate tipurile de învăţământ).
- Cursuri de formare continuă a adulţilor.
- Lucrări sau servicii de mică anvergură oferite unor firme: prin activitatea de instruire practică sau a personalului angajat.

Finalităţi ce orientează acţiunile educaţionale ale organizaţiei

- Formarea personalităţii prin însuşirea valorilor culturii naţionale şi universale.
- Educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
- Formarea capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice prin asimilarea de cunoştinţe umaniste, ştiinţifice, tehnice şi estetice.
- Cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană şi de valorile morale şi civice.

Încadrări an școlar 2017-2018 conform legii 153/2017 - aici.